خودسازی به روش من

خودسازی

هر انسانی برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت که همان رسیدن به اهداف می باشد، نیازمند خودسازی است. خودسازی در کتب و در ادیان مختلف مذهبی دارای تعاریف متفاوتی می باشد، اما در نهایت می توان با کمی تعمل به یک مفهوم کلی دست پیدا کرد. از نظر من به تمامی کارهایی که یک فرد […]